Partnerské společnosti

Thámova 181/20
Praha 8 - Karlín

Hledání

VOLONTÉ CZECH, o.p.s. - Aktivity

Aktivity v roce 2007

Projekt "Free-Learning"

 

Aktivity v roce 2006

Projekt "Tanzanie"

Projekt "Free-Learning"

Projekt "Multidisciplinární školení pracovníků v rozvojovém sektoru"

 

Aktivity v roce 2005

Projekt "Tanzanie"

Projekt "Trenéři GLODEV"

Volonté Czech získalo projekt z MZV pro NNO v oblasti rozvojového vzdělávání s názvem Výběr a příprava trenérů pro budoucí školení inovativního modelu GLODEV. Projekt se zaměřoval na využití výstupů z mezinárodního projektu GLODEV, který sestavil didaktické materiály pro školení rozvojových pracovníků.

Součástí realizace byla identifikace vhodných budoucích lektorů pro vedení školení na území ČR, kteří mají nejen pedagogické zkušenosti, ale také praktické znalosti z oblasti rozvojové spolupráce a nevládní neziskové sféry vůbec. Ti po prostudování výše zmíněných materiálů a další odborné literatury doplnili a upravili podklady pro školení, aby plně vyhovovaly realitě a potřebám českého prostředí. Didaktický materiál byl posléze otestován na pilotním školení a na základě získané zpětné vazby lektoři ještě finální verzi upravili a zohlednili připomínky účastníků školení.

Podklady pro budoucí školení byly vydány v brožuře, která bude sloužit jako doplňkový materiál nejen pro trenéry ale i jako studijní podklad pro účastníky školení. Dalším výstupem byla knihovnička doporučené odborné literatury a webová prezentace projektu, která se snažila přiblížit obsah a cíle projektu široké veřejnosti.

Projekt "Cesta k naplňování Rozvojových Cílů tisíciletí"

 

Aktivity v roce 2004

Projekt GLODEV - pokračování

VOLONTÉ CZECH v červnu roku 2004 dokončila spolu s partnery mezinárodní projekt GLODEV, jehož cílem bylo vytvoření inovativního výběrového a školicího modelu pro rozvojové pracovníky, který je jednotný pro všechny státy partnerských organizaci a je k dispozici zdarma ve formě klasických výukových materiálů a CD-Romů. Mezi cílové skupiny, které mohou využít tento materiál, se řadí nejen typické NGO, ale také úředníci státní správy zabývající se rozvojovou tématikou.

Projekt Leeds - EZ Budget line 21-02-03

Koncem tohoto roku se VOLONTÉ CZECH zapojilo do tvorby a předložení návrhu mezinárodního projektu v rámci programu EU Budget line 21-02-03 , který je zaměřený na vytvoření středoškolských osnov pro výuku globálního rozvojového vzdělávání. Na tvorbě návrhu projektu, který by měl trvat 3 roky a jehož rozpočet dosahuje 900 000 Euro, se účastnilo 8 partnerských organizací z Velké Británie (řídicí org.), Belgie, Portugalska, Rakouska, Řecka, České republiky a dvou partnerů z jihu - Brazílie a Beninu.

Projekt KOSOVO - Pakt stability

V říjnu VOLONTÉ CZECH podalo návrh projektu pro Balkán v rámci Paktu stability. Projekt se týká vytvoření centra krizové intervence v regionu Mitrovica/Kosovo s důrazem na multietnicitu. Rozpočet je předběžně kalkulován na 1,5 milionu Kč a trvání celého projektu na cca 2 roky. Z důvodu opětného zhoršení bezpečnostní situace v regionu nebyla doporučena realizace žádného projektu na území Kosova.

 

Aktivity v roce 2003

Projekt "GLODEV"

Od konce roku 2002 je Volonté partnerem mezinárodního projektu "GLODEV", podporovaného Evropskou Unií v rámci programu Leonardo da Vinci společně s dalšími 6 organizacemi z Itálie, Francie, Rumunska a Polska. Projekt bude pokračovat až do června roku 2004.

Výsledkem projektu bude inovativní školicí a výběrový model pro rozvojové pracovníky (LDA) a Volonté Czech bude výhradním distributorem CD-ROMu s výukovými modely.

Program ODACE /CIDA

V květnu 2003 Volonté spolupracovalo s ODACE Programme/CIDA, Kanada v rámci studijních pobytů v rozvojových zemích (Súdán, Angola), společně s kanadskými kolegy.

Studijní cesta do Súdánu

Naši kolegové a konzultanti pan Jan Holásek a Jan Držmíšek se zúčastnili dvoutýdenního studijního pobytu v Súdánu s názvem "Role občanské společnosti na rozvoji Súdánu", v rámci programu ODACE -"NGDO Capacity building programme". Cílem studijního pobytu bylo seznámit se potřebami súdánské společnosti zejména v oblasti mírových iniciativ a lidských práv a navázání spolupráce se místními nevládními organizacemi, zabývajícími se rozvojem a zmapování jejich potřeb.

Studijní pobyt v Angole

Náš odborný konzultant pan Jiří Čáslavka se zúčastnil měsíčního studijního pobytu v Angole s názvem - "Zhodnocení dopadu mezinárodní pomoci na občanskou společnost v Angole" v rámci programu ODACE - "NGDO Capacity building programme". Cílem studijního pobytu bylo zkoumat závažné dopady počtu poskytovaných rozvojových pomocí se zvláštním důrazem na snížení chudoby, ovlivňování místní kultury a vliv rozvojové pomoci na vztahy mezi poskytovateli a příjemci RP.