Partnerské společnosti

Thámova 181/20
Praha 8 - Karlín

Hledání

Popis organizace

 • VOLONTÉ CZECH, o.p.s (dále jen Volonté) je nezisková organizace založená 14.9.2000.
 • Volonté působí ve sféře rozvojového vzdělávání a zahraniční rozvojové spolupráce ČR. Koncem roku 2003 Volonté získalo akreditaci MV ČR na nábor, přípravu a vysílání dobrovolníků do rozvojových zemí. Nicméně tato činnost se neřadí mezi primární.
 • Volonté je také zapojeno do mezinárodní spolupráce v rámci EU. V minulosti se jednalo o projekt Glodev zaměřený na rozvojové vzdělávání místních rozvojových agentů v programu Leonardo da Vinci. V současnosti probíhá druhá část projektu Free-Learning taktéž v gesci programu EU / Leonardo da Vinci. Více o projektu najdete na jeho domovských stránkách: www.projectfreelearning.org.
 • V roce 2006 dokončilo Volonté dvouletý projekt v Tanzánii, jehož cílem bylo zajištění lékařského vybavení pro nemocnice v Lushoto a šíření osvěty ohledně HIV/AIDS spojené s testováním místního obyvatelstva.
 • Od roku 2002 je Volonté navíc aktivním členem platformy nevládních organizací FORS (České fórum pro rozvojovou spolupráci), které usiluje o podporu nově vznikajícího systému české zahraniční rozvojové spolupráce, a to zejména prostřednictvím výměn zkušeností, informací a spolupráce při tvorbě rozvojových strategií.
 • Práci se sociálně hendikepovanými spoluobčany se Volonté věnuje i v rámci komunitních aktivit v místě svého sídla - v Praze 8 - Karlíně. Zde úzce spolupracuje s Centrem integrace dětí a mládeže, z.s. Peckova ul. 277/7, Praha 8 - Karlín, dále s místními neziskovými organizacemi (OÁZA Karlín, Dům dětí a mládeže Karlín, TJ Sokol aj.). Spolu s těmito aktéry Volonté připravuje projekty komunitního života v Praze 8 - Karlíně pod patronací MČ Praha 8 se zapojením především hendikepovaných skupin spoluobyvatel (senioři, matky s dětmi, rodiče samoživitelé aj.).

 • Vzhledem k tomu, že se Volonté stále více zaměřovalo na osoby ohrožené vyloučením ze společnosti, ať již v ČR či zahraničí, její cílovou skupinou se postupně staly osoby ve výkonu trestu odnětí svobody, osoby po propuštění z výkonu trestu, osoby dlouhodobě nezaměstnané, imigranti a matky na mateřské/rodičovské dovolené. Velkým úspěchem bylo v roce 2012 schválení Volonté ze strany Generálního ředitelství Vězeňské služby jako poskytovatele školení a realizátora programů pro odsouzené ve věznicích ČR. V této souvislosti Volonté bylo příjemcem, partnerem či spolupracujícím subjektem následujících nedávných projektů:

 1. Vznik širší sítě česko-vietnamských asistentů v Praze, CZ.2.17/1.1.00/35135, 1.3.2013 - 30.6.2014 – v rámci Operačního programu Praha – Adaptabilita
 2. Vznik širší sítě česko-vietnamských asistentů v Karlovarském kraji, CZ.1.04/3.3.05/96.00060, 1.3.2013 - 30.6.2014 v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost
 3. VOL Gender, CZ.1.04/3.4.04/88.00363, 1.12.2012 - 30.11.2014 v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost
 4. Profesionalizace odborného interkulturního česko-vietnamského týmu občanského sdružení Klubu Hanoi, CZ.2.17/2.1.00/36120, 1.7.2013 - 31.12.2014 v rámci Operačního programu Praha – Adaptabilita
 5. Program pro mladistvé ve výkonu trestu ve Věznici Plzeň Bory s cílem přípravy jejich návratu do společnosti a zapojení na trh práce, CZ.1.04/3.1.02/86.00154, 1.1.2013 - 31.12.2013 v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost
 6. RESTART, CZ.1.04/3.1.02/B7.00046, 1.7.2014 - 30.6.2015 v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost
 7. TRANSFER, CZ.1.04/3.3.05/D6.00185, 15.11.2014 - 14.11.2015 v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost
 8. Světlá šance, CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_022/0000852, 1.9.2016 - 31.8.2018 v rámci Operačního programu Zaměstnanost
 9. Integrační vzdělávání pro Věznici Kynšperk, CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_022/0000865, 1.9.2016 – 31. 8. 2018 v rámci Operačního programu Zaměstnanost
 10. RESTART II, CZ.03.3.X/0.0/0.0/15_024/0003547, 1.10.2016 – 30.9.2018 v rámci Operačního programu Zaměstnanost
 11. REVENANT, CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_040/0002360, 1.11.2016 – 30.10.2018 v rámci Operačního programu Zaměstnanost
 12. RECOVERY, CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_022/0001318, 1.11.2016 – 30.10.2018 v rámci Operačního programu Zaměstnanost
 13. VOL PROGRESS, CZ.03.3.48/0.0/0.0/15_031/0001791, 1.1.2017 - 31.12.2017 v rámci Operačního programu Zaměstnanost
 14. VOL Gender II CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_061/0003071, 1.2.2017 - 31.1.2019 v rámci Operačního programu Zaměstnanost
 15. Komunitní centrum Karlín, CZ.07.3.63/0.0/0.0/16_031/0000138, 1.4.2017 - 31.12.2018 v rámci Operačního programu Praha – pól růstu
 16. RESURGENT Jiřice, CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_053/0004022, 1.5.2017 - 30.4.2019 v rámci Operačního programu Zaměstnanost
 17. VOL kvalifikaci, CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_061/0003068, 1.5.2017 - 30.4.2019 v rámci Operačního programu Zaměstnanost
 18. VOL Šanci pro dlužníky, CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_064/0006229, 1.10.2018 – 30.9.2020 v rámci Operačního programu Zaměstnanost

Aktivity Volonté

 • Zahraniční rozvojová spolupráce
 • Rozvojové vzdělávání
 • Studie, výzkum
 • Resocializační programy
 • Dluhové/finanční poradenství

Cíle Volonté

 • Podílet se na aktivitách FoRS - Českého fora pro rozvojovou spolupráci
 • Provádět školení v oblasti zahraniční rozvojové spolupráce
 • Připravovat a realizovat projekty v rámci české bilaterální rozvojové pomoci poskytované ČR
 • Spolupracovat s ostatními neziskovými organizacemi v ČR i v zahraničí (CIDA, TRIALOG), které se zaměřují na problematiku mezinárodní rozvojové pomoci a spolupráce
 • Podporovat poradenstvím osoby ohrožené sociálním vyloučením
 • Využít kontaktů z poradenské činnosti k získávání nových zakázek.
 • Definovat metody poskytovaného dluhového poradenství.
 • Posílit tržní pozici Volonté mezi obdobnými subjekty na trhu.
 • Vytvořit akreditované kurzy pro sociální pracovníky a kurátory na komerční bázi.
 • Vymezit rozsah a cílové skupiny pro poskytování dluhového poradenství.
 • Spolupracovat se specialisty na vybrané problémy při profesním rozvoji kolektivu poradců.
 • Vymezit druhy poskytovaného poradenství.
 • Definovat metody poskytovaného pracovního poradenství.
 • Vymezit rozsah a cílové skupiny poskytovaného právního poradenství.
 • Využít zjištění z poradenské činnosti pro vlastní komerční zhodnocení.
 • Využívat výsledky odborného zpracování výsledků pro profesní rozvoj kolektivu poradců
 • Definovat metody poskytovaného právního poradenství
 • Vymezit rozsah a cílové skupiny poskytovaného pracovního poradenství
 • Provádět soustavné odborné zpracování údajů získaných z poradenské činnosti
 • Přispívat k šetrnému využívání veřejných zdrojů na boj se sociálním vyloučením
 • Vymezit rozsah a cílové skupiny poskytovaného zdravotního poradenství
 • Definovat metody poskytovaného zdravotního poradenství.

 

Partneři

 • FoRS - České forum pro rozvojovou spolupráci
 • Rozvojové středisko Ústavu mezinárodních vztahů, Praha
 • Polytechna Consulting, a.s.
 • Universita Palackého, Olomouc
 • Ministerstvo zahraničních věcí ČR a další dle typu projektů
 • FOSCIV, Itálie
 • HORIZONT 3000 - TRIALOG/EU Programme, Vídeň
 • CIDA-ODACE Programme, Kanada
 • ICN, o.p.s., Praha
 • Nevládní organizace (Development World Wide, CHARITA, Člověk v tísni, ADRA, INEX, ICN, atd.)

 

Stakeholdeři

 • GŘ VS
 • MS ČR
 • PMS ČR
 • GŘ ÚP
 • MPSV
 • Věznice Světlá nad Sázavou, Kynšperk, Jiřice, Pardubice, Rýnovice, Stráž aj.
 • Východoevropské vzdělávací a kulturní centrum (EEECC)
 • Národní kontaktní místo pro spolupráci s dobrovolníky UNV – Youth Programme
 • Forum – platforma nevládních organizací v ČR pro rozvojovou spolupráci
 • EURO Centrum Hradec Králové
 • MZV ČR
 • Česká rozvojová agentura
 • Asociace veřejně prospěšných organizací ČR
 • Asociace nestátních neziskových organizací ČR
 • Asociace nestátních neziskových organizací Zlínského kraje
 • Asociace nestátních neziskových organizací Moravskoslezského kraje
 • Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR
 • Mezinárodní vězeňské společenství
 • Komora exekutorů ČR
 • Rubikon Centrum

 

Zdroje financování

 • Granty od vládních a nevládních organizací
 • Granty od PHARE/EU, Leonardo da Vinci/EU
 • Fondy EU
 • Státní rozpočet ČR
 • komerční akce

 

FoRS - České fórum pro rozvojovou spolupráci

Volonté je zakládajícím členem platformy nevládních rozvojových organizací FoRS - Českého fóra pro rozvojovou spolupráci, které vzniklo v roce 2002.

http://www.fors.cz
E-mail: czech.fors@fors.cz