Polytechna Consulting, a.s.

zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 4030

Praha 8, Karlín, Thámova 181/20, PSČ 186 00

IČ: 25053221 Tel.: +420 224 826 040

Hledání

Podmínky kontraktu s UNV

Obvyklé smluvní podmínky

Kandidát, který úspěšně projde výběrovým řízením a je vybrán pro zahraniční působení, uzavírá s UNV kontrakt na dobu 3 - 12 měsíců s možností prodloužení.

Dobrovolník v něm mimo jiné potvrzuje i svůj souhlas se standardními podmínkami (UNV Conditions of Service), které jsou v plném znění k dispozici v NKM.

Základní podmínky kontraktu:

Měsíční příjem (Volunteer Living Allowance - VLA):

Jeho výše je v rozmezí 1.750 - 2.000 USD (dle počtu nevýdělečných příslušníků rodiny), v závislosti na cenové úrovni v zemi přidělení a bez ohledu na to, zda rodina je v zahraničí, nebo nikoliv. Měsíční příjem má dvě části, jedna část je určena na úhradu životních nákladů a druhá na krytí nákladů spojených s bydlením. V dané zemi platí pro všechny UNV jednotná sazba bez ohledu na věk a délku praxe. Měsíční příjem je vyplácen měsíčně a je upravován podle pohybu kursů a cenové hladiny v teritoriu a podle míry nebezpečí v zemi přidělení (válečný konflikt apod.). Měsíční příjem není platem ve vlastním slova smyslu, jedná se spíše o kompenzaci základních životních nákladů.

Předodjezdový příplatek (Pre-asignment expences):

Je určen na krytí výloh dobrovolníka před nástupem kontraktu jako je zdravotní předodjezdové vyšetření, očkování, místní doprava a doprava na letiště, letištní taxy, odeslání a pojištění zavazadel, vyřízení vstupních a transitních víz. Obvykle příplatek činí cca 900 USD a je vyplácen v ČR před odjezdem do země přidělení.

Zařizovací příspěvěk (Settling-in Grant Plus):

Zařizovací příspěvek je určen ke krytí výdajů na zařízení domácnosti v místě přidělení. Jeho výše se rovná při dvouletém kontraktu dvojnásobku měsíčního příjmu dobrovolníka. V případě krátkodobého vyslání je přiznávána poměrná část. Zařizovací příplatek je vyplácen po podpisu kontraktu v zemi přidělení.

Příplatek při ukončení (Resettlement Allowance - RSA):

Je vyplácen při úspěšném ukončení mise ve výši 150 USD za každý odpracovaný měsíc. Pokud dobrovolník prodlužuje kontrakt na další období zůstává sazba 150 USD nezměněna. Příplatek je určen na pokrytí výloh dobrovolníka po návratu zpět do domovské země.

Ubytování:

Přiměřené, jednoduše zařízené ubytování, které si dobrovolník hradí ze svého měsíčního příjmu (VLA). V některých zemích je nutno počítat s provizorním ubytováním zejména v počátku. Pomoc při vyhledání vhodného ubytování poskytuje místní úřad UNDP v zemi přidělení.

Pojištění:

Životní, zdravotní a úrazové pojištění (Life, Health and Permanent Disability Insurance) zajišťuje UNV pro dobrovolníka zdarma. Jeho rodina, pokud ho doprovází, je kryta pouze zdravotním pojištěním (Health Insurance Scheme).

Zahraniční cestovné:

Poskytuje UNV při nástupu a ukončení zahraničního působení. Právo rodiny na letenku při návratu je podmíněno alespoň 9-měsíčním pobytem. Pro cestu používá dobrovolník vlastní národní pas a potřebná vstupní a transitní viza vyřizuje UNV ve spolupráci s Národním kontaktním místem pro spolupráci s Dobrovolníky OSN.

Dovolená:

Dovolená je v délce odpovídající 2,5 pracovního dne za každý odpracovaný měsíc a musí být čerpána v průběhu zahraničního působení po dohodě s úřadem UNDP. Finanční náklady za nečerpanou dovolenou UNV neposkytuje.

Ukončení kontraktu:

Obě smluvní strany (UNV i dobrovolník) mohou kontrakt ukončit při zachování 6 tydenní výpovědní lhůty v závislosti na délce kontraktu. Dobrovolníkovi ani jeho rodině UNV neposkytne letenky k návratu pokud kontrakt vypoví předčasně.

Ostatní podmínky:

UNV si vyhrazuje právo doplnit tyto podmínky v každém jednotlivém případě, bez práva odvolat se na precedens. UNV si dále vyhrazuje právo odvolat dobrovolníka z jeho přidělení po konzultaci se zainteresovanými místy.