Polytechna Consulting

Jazyková výuka

Thámova 181/20
Praha 8 - Karlín

Hledání

Teritoriální informace - Čína, Korea, Mongolsko, Indie

 

Kurzy mají poskytnout základní informace pro cestovatele včetně výuky základních jednoduchých konverzačních frází, seznámení se s prostředím a odlišnými zvyky těchto zemí, jejichž neznalost může vést k mnoha nepříjemným nedorozuměním.

Kurz je určen pro:  podnikatele cestující do zahraničí, zájemce o turistickou cestu, české zaměstnavatele zahraničních pracovníků, náborové pracovníky agentur aj.Jednotlivé země mají své zvyklosti např. při vedení obchodního jednání, existují témata, kterých je potřeba se vyvarovat při formální i neformální diskusi.Znalosti pomohou absolventům kurzu ulehčit jejich pracovní i jiné aktivity ve vztahu k osobám pocházejícím z těchto zemí.

Lektoři si pro kurzy teritoriálních informací o jednotlivých zemích připravují obsah dle zvláštností dané země, vycházejí přitom ze svých dlouholetých zkušeností. Samozřejmě se věnují tématům podle potřeb a přání zájemce.

Cena kurzu:  2 480 Kč bez DPH

Každý účastník obdrží osvědčení.

 

Výuka čínského a korejského jazyka

Od roku 2010 pravidelně zajišťujeme výuku čínského a korejského jazyka pro průvodce, zaměstnance firem, kteří jsou pracovně vysláni do Číny nebo Koreje a další zájemce.

Kurz Základy čínštiny pro začátečníky probíhá po dobu 6 měsíců 2 pedagogické hodiny týdně, je určený pro osoby, které se potřebují seznámit se základní terminologií pro cestovní ruch (oslovení, pozdravy, počty, základní fráze aj.) a získat další potřebné informace o kultuře, zvycích aj. čínského národa. Je připravena studijní příručka včetně nahrávek.

V prvních pěti lekcích jsou účastníci schopni přečíst a zapsat všechny čínské slabiky. Dále se seznamují se základy psaní čínských znaků a se základními frázemi a se základy čínské fonetiky tak, aby byli schopni správně vyslovovat jakoukoli čínskou slabiku. Výuka probíhá na základě modelových situací se základními frázemi. Zvládnutí správné výslovnosti a zapamatování si všech vyučovaných frází jsou základním předpokladem úspěšné komunikace s rodilým mluvčím. Základní větné struktury jsou procvičovány pomocí substitučního cvičení, posluchači jsou upozorňováni na výjimky ve výslovnosti jednotlivých mluvčích z různých oblastí Číny. Kurz nepočítá s výukou čínských znaků ani s uceleným výkladem gramatiky. Viz také kurz Teritoriální informace.

Dlouhodobější kurz čínského jazyka jsme připraveni zorganizovat dle potřeb zájemců. Např. jsou-li zájemci pokročilí studenti; začátečníci, kteří se chtějí studiu čínského jazyka věnovat více do hloubky a vzhledem k obtížnosti studia tohoto jazyka je nutná delší doba. Důležitý je také okruh témat a zaměření, kterému se studenti chtějí věnovat.