Polytechna Consulting

Praha 8, Karlín, Thámova 181/20

PSČ 186 00

IČ: 25053221 Tel.: +420 224 826 040

Hledání

 Vlastní projekty:

OPZ


Zpráva o stavu práce s cílovou skupinou prvního běhu projektu Výzva pro mladé reg.č. CZ.03.3.48/0.0/0.0/15-032/0000603

Zahraničních stáží se celkem zúčastnilo 12 osob. Všichni stáž dokončili a přinesli si nové zkušenosti a kontakty. Na základě hodnocení mentorů se ukázalo, že je třeba u některých osob ještě dále posílit znalosti angličtiny, především specifické terminologie pro daný obor a dále obecně všem zapojeným chyběly kompetence v projektovém řízení. Proto jsme se po ukončení stáží věnovali jednak posílení konkrétních kompetenci CS a jejich propojení s platformou možných zaměstnavatelů. Nedílnou součástí naší práce v tomto období bylo i poradenství ve smyslu odsouhlasení podkladů pro výběrová řízení, výběr vhodných nabídek aj.

Domníváme se, že naše společné úsilí má výsledky. V současné době již 8 z 12 osob podniká či je zaměstnáno v hlavním pracovním poměru. Tento výsledek není konečný, 1 osoba řeší zahraniční dobrovolnictví, další podnikatelskou činnost v oblasti překladatelství, další je v pořadníku na pracovní pozici v místě bydliště v konkrétním podniku na předním miste a poslední ještě absolvuje speciální kurzy na komunikaci a týmovou spolupráci. Se všemi osobami jsme navázali a udržujeme trvale kontakty. Chceme, aby měly pocit, že mají zázemí a mohou se kdykoliv obrátit na odborníky, i když nyní již mimo rámec projektu. Jsme zvědaví na změření jejich posunu při následné diagnostice, kterou však uděláme až pravděpodobně na podzim, aby byl dostatečný časový odstup.

Věříme, že s druhou cílovou skupinou budeme pracovat s využitím našich poznatků a zkušeností z prvního běhu a že dosáhneme rovněž příznivých výsledků.

Zuzana Bejó, manažerka projektu

 

 

 OPZ

 

Projekt "RESTART II", reg. č. CZ.03.3.X/0.0/0.0/15_024/0003547, spolufinancovaný z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky v rámci Operačního programu Zaměstnanost, prioritní osa 3 - Sociální inovace a mezinárodní spolupráce

Dne 1.9.2016 byla zahájena realizace výše uvedeného projektu, který realizujeme společně s partnery projektu společností DP WORK s.r.o a RUBIKON Centrum, z. s. Vycházíme z výstupů a závěrečné evaluační zprávy projektu RESTART I, tento pilotní projekt řešil ověření a nastavení navržených postupů sociální inovace, která spočívá v posílení a rozšíření role agentur práce (AP) v ČR v systému práce s osobami opouštějícími výkon trestu (CS).

Projekt RESTART II reaguje na problematiku vysoké a stále rostoucí recidivy Hlavním cílem našeho projektu je pilotně ověřit, otestovat a šířit nové řešení práce s osobami ve výkonu trestu a po jejich propuštění se záměrem snížení veřejných zdrojů, zvýšení možnosti pracovního a sociálního začlenění CS, zvýšení kvality života CS, snížení zadluženosti, snížení recidivy CS a posílení odborných kompetencí potřebných pro zařazení na trh práce a do života.

Sociální inovace v projektu dotváří ekonomicky udržitelný byznys model zapojení AP (DP WORK s.r.o.) do přípravy a zaměstnávání osob v /po výkonu trestu, který reaguje na současnou poptávku po pracovní síle v průmyslu a který zároveň řeší sociální problém nízké zaměstnanosti a nekvalifikovanosti vězňů, a tím i vysokého rizika jejich recidivy. AP se seznamuje s osobami již ve výkonu trestu, identifikuje jejich potřeby pro zapojení na trh práce, řeší posílení odborných znalostí, motivaci, potřebné poradenství (předluženost aj.) a především každé osobě následně předkládá min. 2 konkrétní nabídky zaměstnání po propuštění a nabídku možného ubytování. AP se stává odborným garantem osoby, která po propuštění nemusí řešit problémy s rejstříkem trestu, získává možnost zaměstnání a ubytování.

Kromě zajištění „doprovázení“ od bran věznice je CS po propuštění poskytnuta individuální podpora při řešení drogové závislosti, finančního managementu, samostatného života aj. Rozšíření podpory snižuje rizikovost CS.  Navrhované řešení je udržitelné, ekonomická udržitelnost byznys modelu byla prokázána v programu RESTART, sociální udržitelnost inovačního řešení závisí z větší části na vnějších dotacích.

Zprostředkující měřitelné dílčí cíle:

 1. Zajistit vstupy projektu dle metodiky OP Z, závěrů ZEZ RESTART I., doporučení VK a závěrů z finalizace výběrových kritérií pro CS
 2. Zajistit motivovanou CS pro pilotní program před propuštěním z VTOS v počtu 150 osob a 50 náhradníků
 3. Posílit zaměstnatelnost CS na trhu práce zvýšením jejich kvalifikace pro min. 70 osob
 4. Řešit pracovní a společenskou integraci cílové skupiny po propuštění z výkonu trestu pro 150 osob.
 5. Vytvořit 10 PM
 6. Prokázat impakt projektu

Výstupy projektu:

 1. Materiálně připravená a organizačně zajištěná realizace navazujících projektových aktivit
 2. Min. 200 osob motivovaných vybraných pro účast v programu zaměstnanosti
 3. Min. 150 osob, které absolvovaly program zaměstnanosti
 4. 300 nabídek práce pro CS
 5. Podpora až 10 volných PM pro CS k zaučení a plnému zapracování (dle konkrétní individ. potřeb
 6. Zhodnocení přínosů

Realizace projektu je plánována v délce 24 měsíců, tj. do 31.08.2018

Manažerkou projektu je Ing. Miroslava Maťátková, MBA, email: mirka.matatkova@polytechna.eu


 OPZ

 

Informace o schváleném projektu Výzva pro mladé – výzva MPSV č. 32 (OPZ)

 

Polytechna Consulting, a.s. (www.polytechna.eu) dne 18/3/2016 obdržela od MPSV Vyrozumění o doporučení předloženého projektu „Výzva pro mladé“ (registrační číslo CZ.03.3.48/0.0/0.0/15-032/0000603) k financování z ESF v rámci Operačního programu Zaměstnanost – kontaktní osoba na MPSV: Ing. Eva Kalinová (eva.kalinova@mpsv.cz , tel. +420 950 195 718)

 

Podmínky poskytnutí podpory:

- Maximální celkové způsobilé výdaje projektu                                   6,880.593,75 Kč

- Realizace                                                                               1. 5. 2016 – 28.2 2018

- Monitorovací indikátor „Celkový počet účastníků, kteří obdrží nebagatelní podporu“ (nad 40 hodin) 30 osob

 

Anotace projektu

Cílem projektu je zlepšit postavení nezaměstnaných vysokoškoláků do 30 let s humanitním zaměřením na trhu práce (evidovaní na ÚP jako uchazeči o zaměstnání déle než 6 měsíců - při vstupu do projektu). Program reaguje na nedostatky těchto osob – (nemají praxi a dostatek zkušeností, které by mohli zaměstnavateli nabídnout a současně jim chybí důležité kontakty), a proto řešíme tento problém posílením kompetencí cílové skupiny formou zahraničních stáží (vždy v oboru účastníka) v Maďarsku, Slovinsku a Polsku. Aktéři projektu jsou kromě příjemce Polytechny Consulting, a.s. i Východoevropské vzdělávací a kulturní centrum o.p.s., agentura práce DP WORK s.r.o., Slezská univerzita, Centrum pro mezinárodní a obchodní právo Ljubljana a Výzkumný ústav menšin Maďarské akademie věd.

Vzhledem k tomu, že jsme si vědomi, že ne každý uchazeč na ÚP vyhovující charakteristice bude mít zájem a dostatečnou motivaci pro vstup do programu, plánujeme zorganizovat v průběhu 2 let 2 běhy, kdy vždy chceme provést výběr z cca 40 - 50 osob, aby do tříměsíční předodjezdové přípravy v každém běhu (angličtina, sebeprezentace, základy práva, finanční gramotnost v zahraničí, teambuilding aj.) mohlo být zařazeno cca 15 osob a současně připraveni i náhradníci. Ukončení předodjezdové přípravy v jednom běhu předpokládáváme pro 10 – 12 osob s tím, že 9 osob z každého běhu bude vysláno na 3 měsíční zahraniční stáž, kde bude přítomen český mentor zajišťující i návazné programy/volnočasové aktivity.

Stážemi nebude končit program pro cílovou skupinu. Chceme využít našich tuzemských a zahraničních vazeb a zpřístupnit zájemcům kontakty a propojení na vhodné subjekty jak v oblasti neziskové sféry, dobrovolnických a dalších mezinárodních organizací (UNV, World Food Programme, EU, Česká rozvojová agentura, INEX, Člověk v tísni, Charita aj.). Pokud se ukáže potřeba dalšího vzdělávání po ukončení stáže, jsou v rozpočtu projektu rovněž kalkulovány finance na tyto kurzy.

 

Cílová skupina obdrží bezplatně:

-          Proplacení dopravy na akce v ČR a zahraničí

-          3 pětidenní bloky předodjezdové přípravy angličtiny včetně stravy a ubytování

-          3 pětidenní bloky předodjezdové přípravy – obecná témata včetně stravy a ubytování

-          Stravné a ubytování po dobu stáže v zahraničí

-          Zájezdy, vstupy na kulturní představení aj. po dobu stáže

-          Další vzdělávání po ukončení stáže

 

Kontaktní osoba na straně příjemce (připravena podat další informace)

Ing. Zuzana Bejó

Manažerka projektu

602 668 684

zuzana.bejo@polytechna.eu

Přikládáme také informační letáky Výzva pro mladéChallenge for Youth.

 


ESF 

Tisková zpráva vydaná na závěr realizace projektu „RESTART“ reg. č. CZ.1.04/3.1.02/B7.00046, financovaného z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Příjemce Polytechna Consulting, a.s. spolu s partnerem projektu DP WORK s.r.o. uspořádali 25.6.2015 závěrečnou konferenci projektu v hotelu Čechie v Praze 8, které se zúčastnilo 52 pozvaných zástupců řady institucí (MPSV, GŘ Vězeňská služba, Věznice Jiřice, Věznice Kynšperk, sociální kurátoři, PMS, Česká andragogická společnost, Institut pro kriminologii a sociální prevenci, Laxus, Sdružení automobilového průmyslu, VŠ, Český helsinský výbor aj., do programu se zapojili i zástupci z řad cílové skupiny – tj. osob propuštěných z výkonu trestu.

 • Projekt řešil ověření postupů sociální inovace, která spočívá v posílení a rozšíření role personálních agentur v ČR v systému práce s osobami opouštějícími výkon trestu.
 • Cílem projektu bylo a je zprostředkování zaměstnání a podpora resocializace propuštěných z výkonu trestu, což odstraní závislost cílové skupiny na veřejných zdrojích a náklady na řešení recidivy, které jsou spojeny s mnoha dalšími náklady na (nejen) veřejné zdroje.

Realizační tým projektu seznámil přítomné s hlavními problémy, které bylo nutno při realizaci řešit, a s aplikovaným projektovým řešením, které vedlo k následujícím výsledkům a výstupům projektu:

Splněná cílová skupina projektu v počtu 21 osob

Doplněná kontrolní cílová skupina v počtu 20 osob

Vytvořených 21 pracovních příležitostí pro cílovou skupinu – propuštěné z výkonu trestu

Zajištěno 21 ubytování v komunitním bydlení pro cílovou skupinu

Poskytnuté poradenství v rozsahu 32 hodin /1 osoba

Poskytnutý mentoring/doprovázení v rozsahu min. 2,5 hodiny/osoba

V současné době z 21 osob cílové skupiny:

-          2 osoby jsou ve vazbě za trestnou činnost

-          10 osob pracuje

-          1 osoba je v protidrogové léčebně

Na základě těchto údajů byl aplikován a zveřejněn kalkulovaný model úspor veřejných zdrojů, který představuje snížení o 443.000 Kč za 1 měsíc.

Závěrem konference v odborné diskusi byly přijaty následující závěry:

Celospolečenský cíl omezení kriminální recidivy lze naplnit podporou zaměstnanosti osob po VTOS spolu s vyřešením otázky bydlení.

Toho lze docílit vytvořením komplexních programů realizovaných ve spolupráci státního a soukromého sektoru, a to užším propojováním jednotlivých aktivit realizovaných v rámci výkonu trestu a po jeho ukončení. Ke snazšímu začlenění propuštěných osob na trh práce lze využít například:

 • rekvalifikační programy, realizované v rámci Aktivní politiky zaměstnanosti ČR a jejich zavedení již během výkonu trestu.
 • finanční poradenství, a to již ve výkonu trestu, zaměřené především na řešení exekucí.

Ing. Zuzana Bejó

Manažerka projektu

30.6.2015

Fotky ze závěrečné konference byly přidány do galerie projektového poradenství. 


 

ESF 

S aktuálně realizovaným projektem "RESTART" jsme se přihlásili také do soutěže SozialMarie, v rámci níž jsme úspěšně prezentovali realizaci našeho projektu na půdě Senátu PČR, dne 17. 3. 2015.

Zde uvádíme odkaz na prezentaci: Prezentace projektu RESTART, SozialMarie


ESF

 

Projekt "TRANSFER", reg. č. CZ.1.04/3.3.05/D6.00185, spolufinancovaný z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.

Dne 15.11.2014 byla zahájena realizace výše uvedeného projektu, který realizujeme společně s partnerem projektu společností DP WORK s.r.o.

Projekt se zaměřuje na zvýšení zaměstnatelnosti cílové skupiny osob před propuštěním ze zařízení pro výkon trestu odnětí svobody a fyzické osoby po ukončení trestu odnětí svobody, jedná se o skupinu b) výzvy Podskupina Intervence po resocializaci.

Skladba klíčových aktivit navazuje jednak na zkušenosti z končícího projektu v Jiřicích, využívá dále zkušenosti z běžícího projektu ve Věznici v Pardubicích, kde již jsou v mezičase akreditované rekvalifikační kurzy Operátor a Manipulant v automobilovém průmyslu v širokém měřítku realizovány spolu s navazujícími nástavbovými rekvalifikacemi v oblasti sváření, VZV aj. Projektem chce společnost DP WORK s.r.o. ve spolupráci s partnerem Polytechnou Consulting, a.s. řešit i podněty z minulých projektů, tj. např. nutnost zvýšení počítačové gramotnosti odsouzených s ohledem na jejich budoucí pozice, rozšíření školení v oblasti finanční gramotnosti a základů práva s ohledem na jejich aktuální problémy po propuštění, zařazení většiny akreditovaných kurzů se záměrem, aby cílová skupina měla dokumenty stvrzující zvýšení její kvalifikace aj.

Samostatnou klíčovou aktivitou je zaměstnávání cílové skupiny a poskytování následných služeb v oblasti pracovního poradenství včetně důrazu na finanční, právní a sociální aj. aspekty, protože se jedná o činnosti, které je nutno detailně plánovat a realizovat. Za důležité považujeme i zařazení Evaluace projektu, protože dosavadní projektové zkušenosti ukazují, že je třeba pracovat s průběžnými i konečnými výstupy, zveřejňovat tyto informace a řešit i sdílení a přenos dobré praxe, např. v rámci vytvořené Platformy. Právě spolupráce veřejného, neziskového a podnikatelského sektoru může plnit náročné úkoly v oblasti práce s touto obtížnou cílovou skupinou.

V projektu je předpokládáno zapojení 35 osob z řad CS, které budou zapojeny do Obecných školení, návazně do RK Manipulant, VZV a Svářeč.

Projekt řeší také zaměstnávání CS po opuštění výkonu trestu, kdy předpokládá zprostředkování 9 CS na 9 pracovních míst a obsazení 10 volných PM u společnosti DP WORK s.r.o.

 

Realizace projektu je plánována v délce 12 měsíců, tj. do 15.11.2015

Koordinátorem projektu za Partnera je Ing. Daniel Kolář, e-mail: daniel.kolar@polytechna.eu

Více info také na stránkách realizátora, společnosti DP WORK s.r.o.: http://www.dpwork.eu/cz/esf-evropsky-socialni-fond-v-cr/transfer.html

 


 

Evropský sociální fond
"Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti"

 

Polytechna Consulting, a.s. 31.8.2014 ukončuje akční jedenáctiměsíční projekt CZ.2.17/1.1.00/36296 „Vytvoření Knowledge Management Polytechny Consulting, a.s. s využitím Mentoringu a Talent Managementu“

  

Projekt je podpořen v rámci Operačního programu Praha – Adaptabilita, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem. Předmětem projektu je vytvoření a aplikace programu Knowledge Management, který zajistí efektivní propojení zkušených zaměstnanců Polytechny Consulting, a.s. s mladými zaměstnanci do 30 let včetně zaměstnankyň - maminek na mateřské či rodičovské dovolené, a to formou mentoringu a programu Talent Management. Většina produktů Polytechny má tradici od roku 1959, jedná se o unikátní postupy, programy, reference, kontakty aj. v oblasti rozvojové spolupráce, smluvně právního řešení průmyslových práv a nehmotných statků, jejich licenčního využívání, spolupráce s agenciemi OSN, vysílání expertů do zahraničí aj.

 

Program Knowledge Management je realizován při zapojení 4 zkušených mentorů a dalších mladých spolupracovníků a spolupracovnic, kteří touto formou získají praxi, využijí nové poznatky a mohou pokračovat v činnostech firmy. Tento synergický program Talent Management připraví mladé osoby s potenciálem pro klíčové pozice za odcházející zaměstnance do starobního důchodu. Do projektu se jako cílová skupina zapojilo 12 projektu včetně mladých do 30 let, ZPS a 50+. Součástí programů je i zajištění prezenčního školení i e-learningových kurzů v oblasti personalistiky, právní problematiky, IT, controllingu aj. pro konkrétní zaměstnance v rámci realizace jejich nastavených individuálních rozvojových plánů.

 

Do projektu vstoupilo a bylo podpořeno 12 osob – 3 muži a 9 žen, z čehož 3 ženy jsou na mateřské/rodičovské dovolené, 1 osoba je ZPS, 2 osoby jsou mladí do 30 let a 6 osob je v kategorii 50+.

 

Polytechna Consulting OPPA

 


ESF

 

Projekt "RESTART", reg. č. CZ.1.04/3.1.02/B7.00046, spolufinancovaný z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, prioritní osa Podpora sociální integrace a sociálních služeb.

Dne 1.7.2014 byla zahájena realizace výše uvedeného projektu, který realizujeme společně s partnerem projektu společností DP WORK s.r.o.

Polytechna Consulting, a.s. řeší pilotním projektem ověření a nastavení navržených postupů sociální inovace, která spočívá v posílení a rozšíření role agentur práce (AP) v ČR v systému práce s osobami opouštějícími výkon trestu (CS). Činnost AP v ČR je širokou veřejností vnímána ve značně negativním světle. Pokud však AP působí v souladu s českými předpisy, může řešit řadu aktivit, které ostatní subjekty nemohou v komplexu na komerčním základě zajistit. Právě agentura práce jako podnikatelský subjekt může ve spolupráci s pracovníky věznice zahájit práci s odsouzeným již po dobu výkonu trestu, nasměrovat jeho další působení, po propuštění jej zaměstnat a zapůjčit konkrétnímu uživateli/zaměstnavateli na komerční bázi. Tím se stává jeho garantem a je to agentura práce, která mluví za propuštěného, ne jeho trestní rejstřík, který je většinou překážkou při přímém zaměstnávání. Současně AP může řešit ubytování zdarma ve svých zařízeních, vyplatit zálohu a především navrhnout a realizovat psychologicko-sociální služby, mentoring, aj., a to v synergii s kurátory a Probační a mediační službou (PMS). Proto jsme se pro pilotáž těchto postupů spojili s partnerem projektu agenturou práce DP WORK s.r.o. (Partner), se kterou již dlouhodobě realizujeme řadu projektů pro CS, a připravili jsme pilotní projekt ve spolupráci s Věznicí Jiřice pro 20 osob opouštějících výkon trestu, kde chceme ověřit možnosti agentury práce, jejíž role je pro práci s touto CS (především bez sociálního zázemí) nezastupitelná a podle našeho názoru nedoceněná. Právě podnikatelské aktivity a komerční vazby agentury práce na zaměstnavatele umožňují zajistit pro CS program, který by mohl po pilotáži probíhat i v budoucnu zcela nezávisle na veřejných prostředcích, a tím naplnit cíl výzvy tj. zvýšit efektivnost a hospodárnost sociálních a společensky prospěšných služeb zaměřených na začlenění CS do společnosti a na trh práce a snížit či zcela eliminovat jejich závislost na veřejných zdrojích.

 

Cíl projektu: V souladu s cílem inovace pilotní ověření role agentury práce v procesu návratu CS do práce a společnosti na komerčním základě a zajištění udržitelnosti těchto aktivit na bázi samofinancovatelnosti.

 

Navazující měřitelné dílčí cíle:

1.Zajistit vstupy projektu dle OP LZZ pro pilotní ověření

2.Zajistit plnění cílů projektu, posouzení efektivnosti, účinku a udržitelnosti projektu

3.Ověřit a vyhodnotit, zda lze pokračovat v řešení sociální inovace další fází, zda je možné inovaci zavést a upscalovat, popř. řešit systémové opatření

4.Posílit pracovní a společenskou integraci pilotní CS

5.Zajistit dostatečné množství uživatelů/zaměstnavatelů

6.Zajistit informovanost dotčených subjektů a širší veřejnosti o výstupech projektu, vytvořit předpoklady pro systémovou změnu

 

VÝSTUPY:

20 podpořených osob

4 pracovní místa

 

Realizace projektu je plánována v délce 12 měsíců, tj. do 30.06.2015

Manažerkou projektu je Ing. Zuzana Bejó, e-mail: zuzana.bejo@polytechna.eu

 


 

ESF - OP VK

Název projektu: Komplexní vzdělávání pro automobilový průmysl, registrační číslo CZ.1.07/3.2.11/03.0107

 

Dne 1. ledna 2014 byla zahájena realizace projektu Komplexní vzdělávání pro automobilový průmysl. Projekt je v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OPVK) v období let 2007-2014 spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

 

OPVK investuje do rozvoje vzdělanostní společnosti za účelem posílení konkurenceschopnosti ČR prostřednictvím modernizace systémů počátečního, terciárního a dalšího vzdělávání, jejich propojení do komplexního systému celoživotního učení a zlepšení podmínek ve výzkumu a vývoji. Cílem programu v rámci prioritní osy dalšího vzdělávání je posílení adaptability a flexibility lidských zdrojů jako základního faktoru konkurenceschopnosti ekonomiky a udržitelného rozvoje ČR prostřednictvím podpory dalšího vzdělávání jak na straně nabídky, tak na straně poptávky.

V rámci projektu Komplexní vzdělávání pro automobilový průmysl bude společnost DP WORK, s.r.o. ve spolupráci s partnerem Polytechna Consulting, a.s. připravovat dva programy dalšího vzdělávání pro automobilový průmysl. Hlavním cílem projektu je rozšířit nabídku dalšího vzdělávání ve Středočeském kraji o dva nové vzdělávací programy uspořádané do sedmi vzdělávacích modulů. Moduly přináší úzké propojení dalšího vzdělání, výrobní praxe a zázemí příjemce projektu jakožto personální agentury zaměřující se na automobilový průmysl.

 

Vzdělávací programy jsou zaměřeny na zájemce o pozice liniového managementu v automobilovém průmyslu a juniorní pracovníky na těchto pozicích a nízce kvalifikované osoby, které mají praxi kratší než 3 měsíce a které již vykonávají práci na nižších výrobních pozicích v závodech automobilového průmyslu, avšak právě jejich nízká či nulová kvalifikace jim neumožňuje vykonávat práci ve vyžadované kvalitě.

 

Unikátnost projektu spočívá hlavně v systémovém uchopení problematiky vzdělávání v automobilovém průmyslu. Příjemce vyplňuje mezeru na trhu práce, která vzniká mezi požadavkem výrobních závodů na kvalifikované zaměstnance a vysokým počtem nekvalifikovaných osob, které mají zájem o nabízené pozice v tomto odvětví, v případě účastníků kurzů zlepšuje jejich postavení na trhu práce.

 

Hlavním manažerem projektu je Mgr. Emil Dobaka, e-mail.: emil.dobaka@dpwork.cz

Další průběžně aktualizované informace o realizaci projektu a kontaktech na odpovědné osoby realizátora (tj. společnosti DP WORK s.r.o.) naleznete na odkaze: http://www.dpwork.eu/cz/esf-evropsky-socialni-fond-v-cr/komplexni-vzdelavani-pro-automobilovy-prumysl-vyzva-03.html

 


 

Informace o zahájení projektu:

„Vytvoření Knowledge Management Polytechny Consulting, a.s. s využitím Mentoringu a Talent Managementu“

CZ.2.17/1.1.00/36.296

Projekt byl podpořen v rámci Operačního programu Praha Adaptabilita, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem.

 

Polytechna Consulting, a.s. 1.10.2013 zahájila akční jedenáctiměsíční projekt CZ.2.17/1.1.00/36.296 „Vytvoření Knowledge Management Polytechny Consulting, a.s. s využitím Mentoringu a Talent Managementu“. Projekt je podpořen v rámci Operačního programu Praha – Adaptabilita, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem. Předmětem projektu je vytvoření a aplikace programu Knowledge Management, který zajistí efektivní propojení zkušených zaměstnanců Polytechny Consulting, a.s. s mladými zaměstnanci do 30 let včetně zaměstnankyň - maminek na mateřské či rodičovské dovolené, a to formou mentoringu a programu Talent Management. Většina produktů Polytechny má tradici od roku 1959, jedná se o unikátní postupy, programy, reference, kontakty aj. v oblasti rozvojové spolupráce, smluvně právního řešení průmyslových práv a nehmotných statků, jejich licenčního využívání, spolupráce s agenciemi OSN, vysílání expertů do zahraničí aj. Program Knowledge Management je realizován při zapojení 4 zkušených mentorů a dalších mladých spolupracovníků a spolupracovnic, kteří touto formou získají praxi, využijí nové poznatky a mohou pokračovat v činnostech firmy. Tento synergický program Talent Management připraví mladé osoby s potenciálem pro klíčové pozice za odcházející zaměstnance do starobního důchodu. Celkem je předpokládáno zapojení 12 osob do projektu včetně mladých do 30 let, ZPS a 50+. Součástí programů je i zajištění prezenčního školení i e-learningových kurzů v oblasti personalistiky, právní problematiky, IT, controllingu aj. pro konkrétní zaměstnance v rámci realizace jejich nastavených individuálních rozvojových plánů.

 

Polytechna Consulting OPPA

 

 


 

 

Informace o zahájení projektu:

„Komplexní program zaměstnanosti pro odsouzené ve Věznici Pardubice“

CZ.1.04/3.3.05/96.00175

 financovaného z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR

Záměrem projektu je realizovat komplexní program zaměstnanosti pro cílovou skupinu (CS) 144 osob ohrožených sociálním vyloučením (osoby před propuštěním ze zařízení pro výkon trestu odnětí svobody ve Věznici Pardubice). Pro přípravu a realizaci DP WORK s.r.o (dále i Příjemce) navázal partnerskou spolupráci s Polytechnou Consulting, a.s. (dále Partner), rovněž agenturou práce, se kterou připravoval a v současné době realizuje projekt v rámci výzvy 75 OPLZZ určený pro odsouzené ve Věznici Jiřice. V tomto roce Žadatel rozšiřuje a připravuje svou činnost i na zaměstnávání odsouzených a připravuje spustit po dohodě s Věznicí Jiřice pilotní projekt zaměstnávání osob ve výkonu trestu ve spolupráci se společností BEHR CZECH Mnichovo Hradiště. S Věznicí Pardubice byla navázána spolupráce na základě souhlasu GŘ Vězeňské služby, které s předkladateli předem projednalo skladbu programu i s přihlédnutím k zájmu zapojit do něj mladistvé odsouzené a přislíbilo budoucí spolupráci. Pojetí programu je inovativní, protože vychází z ověřených požadavků na obsazení VM na trhu práce v oblasti automobilového průmyslu a navazujících odvětví a směruje CS na konkrétní pracovní místa po absolvování komplexního souboru provázaných činností (diagnostika, andragogicko-pracovní poradenství, rekvalifikace, praktická část). Celý proces je pro CS motivační, protože již od počátku má každá zapojená osoba představu, kde by mohla konkrétní práci vykonávat, pokud program úspěšně absolvuje, jakmile bude propuštěna z výkonu trestu. Záměrem projektu je umístit v průběhu projektu 45 osob, další umístění je reálné i po ukončení projektu. Žadatel je agentura práce s celostátní působností a má kontakty se zaměstnavateli v různých regionech, v Pardubickém kraji spolupracuje např. s Iveco Vysoké Mýto, KYB manufacturing Czech Pardubice, Foxconn.

 

Projekt byl zahájen dle harmonogramu 1. dubna 2013. V rámci prvních dvou měsíců projektu bude řešeno zejména:

 • Jmenování členů RT
 • Podepsání partnerské smlouvy
 • Vymezení pravomocí a kompetencí (dodatky k pracovním smlouvám, podpisy DPP aj.)
 • Seznámení s metodikou OP LZZ
 • Nastavení spolupráce s Věznicí Pardubice (školící prostory, systém vstupu do Věznice, zajištění a motivace CS aj.)
 • Opatření na sledování a řízení rizik
 • Trvalá komunikace s budoucími zaměstnavateli
 • Nastavení systému korespondence, evidence MI, oběhu dokladů a archivace
 • Příprava a realizace výběru dodavatelů dle OP LZZ
 • Příprava typových objednávek, smluv, prezenčních listin aj. dle OP LZZ
 • Nastavení kontrolních mechanismů a zpětných vazeb
Další info a podrobnosti o projektu a jeho průběhu naleznete na stránkách realizátora projektu: http://www.dpwork.eu/cz/esf-evropsky-socialni-fond-v-cr.html

ESF


 

Informace o zahájení projektu:

"Sociální a pracovní reintegrace odsouzených před propuštěním z výkonu trestu"
CZ.1.04/3.3.05/75.00235

financovaného z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR

Naše společnost se jako Partner podílí na realizaci projektu, který je zaměřen na realizaci komplexního programu zaměstnanosti pro cílovou skupinu osob ohrožených sociálním vyloučením (osoby před propuštěním ze zařízení pro výkon trestu odnětí svobody ve Věznici Jiřice). V tomto roce společnost DP WORK s.r.o. rozšířila svou činnost i na zaměstnávání odsouzených a spustila po dohodě s Věznicí Jiřice pilotní projekt zaměstnávání osob ve výkonu trestu v autmobilovém průmyslu ve společnosti BEHR Czech. Z toho důvodu je projekt realizován ve spolupráci s Věznicí Jiřice, která je připravena zajistit potřebnou cílovou skupinu. Pojetí programu je inovativní, protože vychází z ověřených požadavků na obsazení volných míst na trhu práce v oblasti automobilového průmyslu a navazujících odvětví a směruje cílovou skupinu na konkrétní pracovní místa po absolvování komplexního souboru provázaných činností (diagnostika, pracovní poradenství, technické školení, zvýšení kvalifikace/rekvalifikace). Celý proces je pro cílovou skupinu motivační, protože již od počátku má každá zapojená osoba představu, kde by mohla konkrétní práci vykonávat, pokud program úspěšně absolvuje, jakmile bude propuštěna z výkonu trestu. Záměrem projektu je umístit v průběhu projektu 50 osob, další umístění je reálné i po ukončení projektu.

Projekt byl zahájen dle harmonogramu 1. července 2012. V rámci prvních dvou měsíců projektu bude řešeno zejména:

 • Jmenování členů RT
 • Vymezení pravomocí a kompetencí (dodatky k pracovním smlouvám, podpisy DPP aj.)
 • Seznámení s metodikou OP LZZ
 • Nastavení spolupráce s Věznicí Jiřice (školící prostory, systém vstupu do Věznice, zajištění a motivace CS aj.)
 • Opatření na sledování a řízení rizik
 • Trvalá komunikace s budoucími zaměstnavateli
 • Nastavení systému korespondence, evidence MI, oběhu dokladů a archivace
 • Příprava a realizace výběru dodavatelů dle OP LZZ
 • Příprava typových objednávek, smluv, prezenčních listin aj. dle OP LZZ
 • Nastavení kontrolních mechanismů a zpětných vazeb

ESF


Evropský sociální fond
"Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti"

Informace o průběhu projektu Polytechny Consulting, a.s. CZ.2.17/1.1.00/33075,
"Inovace vzdělávácího systému Polytechny Consulting, a.s. v souvislosti s novými požadavky trhu práce v ČR"

financovaného z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Praha Adaptabilita

Naše společnost zahájila realizaci výše uvedeného projektu 1. 1. 2011, ukončení je plánováno 28. 2. 2013. Předmětem projektu je inovace systému dalšího profesního vzdělávání našich zaměstnanců a dlouhodobě spolupracujících OSVČ v souvislosti s předpokládaným rozvojem našich služeb jako agentury práce v oblasti přípravy pracovníků pro automobilový průmysl. Připravený program, který vychází z analýzy potřeb cílové skupiny, bude zaměřen především na:

 • Posílení kompetencí v oblasti smluvně právní problematiky a HR
 • Zajištění individuálního a skupinového koučinku
 • Zvýšení odborných jazykových znalostí
 • Rozvoj počítačových dovedností
 • Posílení znalostí v oblasti finanční problematiky zakázek/projektů

Na realizaci programu se podílejí 4 interní lektoři naší společnosti, kteří se s Vámi budou setkávat v nově vybavené školící místnosti ve 3. patře budovy v sídle společnosti.

V prvním roce realizace projektu bylo zajištěno mnoho výukových aktivit pro účastníky projektu. Z realizovaných aktivit uvádíme (kromě interních školení z oblasti informatiky. smluvně právní problematiky, soft skills/koučinku a jazykových kurzů) např. Individuální výuka pro členy CS s AJ lektory, kurzy Finanční analýzy a Studie proveditelnosti, kurzy pro vzdělávání cizinců, kurzy osobního a profesního rozvoje, certifikované kurzy Manažera zahraničního obchodu, CIMA A a další.

Podrobné informace Vám poskytne odborný asistent projektu Ing. Daniel Kolář, tel.: 224 826 040, mail: daniel.kolar@polytechna.eu, který uvítá Vaše náměty a připomínky k realizovanému projektu.

Zapojte se do našeho projektu.

Polytechna Consulting OPPA

Od 1. 4. 2011 byla zahájena realizace společného projektu, v němž je naše společnost parterem, s názvem "Komplexní program zaměstnanosti v automobilovém průmyslu", r.č.: CZ.1.04/2.1.01/63.00225.

Tento projekt je financován z Evropského sociálního fonduprostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost je zaměřen zejména na zvýšení adaptability zaměstnanců, zlepšení přístupu k zaměstnání, prevenci nezaměstnanosti, posílení integrace sociálně ohrožených osob atd.

Cílem projektu je realizovat v následujících 16-ti měsících komplexní program zaměstnanosti pro cílovou skupinu (dále i CS) 350 nezaměstnaných osob či osob ohrožených nezaměstnaností - uchazečů a zájemců (občanů ČR a EU). Pro přípravu a realizaci projektu DP WORK s.r.o. (dále Příjemce) navázal partnerskou spolupráci s Polytechnou Consulting, a.s. (dále Partner), rovněž agenturou práce. Důvody zapojení Partnera byly dány skutečností, že Příjemce staví realizaci projektu na sdílené odpovědnosti, a protože plánuje uskutečnit program pro vytyčenou CS, chce využít zkušeností Partnera z přípravy a realizace vzdělávacích projektů. Příjemce i Partner spolu dlouhodobě spolupracují v problematice zpracování trhu práce a oba mají dlouhodobé kontakty se zaměstnavateli v automobilovém průmyslu. Pojetí programu je inovativní, protože vychází z předem projednaných požadavků zaměstnavatelů z oblasti automotive Středočeského kraje a směruje celou CS na konkrétní pracovní místa po absolvování komplexního souboru provázaných činností (diagnostika, pracovní poradenství, motivační, přípravný a technický kurz včetně praxe). Celý proces je pro CS motivační, protože již od počátku má jasnou představu, kde mohou výrobní pozice vykonávat, pokud program úspěšně absolvují. Žadatel i Partner počítá na základě zkušeností s tím, že celým programem projde úspěšně 51,42% účastníků, kterým bude zprostředkováno pracovní místo v okruhu spolupracujících subjektů (ŠKODA AUTO a.s., BOSAL ČR, TRW-CARR aj.), či budou umístěni na 10 nově vytvořených pracovních míst u Příjemce. Příjemce si vytvořil zkušený realizační tým (dále i RT), kde jsou zastoupeni jak odborníci na zaměstnanost, tak se zkušeností z realizace projektů EU.

Informace o průběhu projektu a studijní materiály:

"Komplexní program zaměstnanosti v automobilovém průmyslu" byl ukončen ke dni 31.7.2012, níže Vám přinášíme několik informací, statistických údajů:

Celkem do programu vstoupilo:   389 uchazečů
úspěšně absolvovalo psychodiagnostické testování:   358 uchazečů
úspěšně absolvovalo teoretickou část:   338 uchazečů
úspěšně absolvovalio praktickou část:   213 uchazečů

Program si během svého působení vydobil kladné podvědomí nejen u uchazečů, ale i u spolupracujících výrobních závodů, kde probíhají praktické části "komplexního programu zaměstnanosti v automobilovém průmyslu".

Pro další informace o programu pište na daniel.kolar@polytechna.eu.

ESF


Evropský sociální fond
"Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti"

Informace o průběhu projektu Polytechny Consulting, a.s.
"Výuka angličtiny, němčiny, čínštiny a korejštiny pro rozvoj cestovního ruchu v Praze"

financovaného z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Praha Adaptabilita

Polytechna Consulting, a.s. ve spolupráci s Asociací průvodců ČR zahájila od 1. 3. 2010 realizaci projektu určeného pro jazykové vzdělávání OSVČ a zaměstnanců mikropodniků působících v Praze. (Podmínkou pro účast OSVČ je prokázání, že jejich činnost je z více než 50% realizována na území hl. města Prahy). Projekt byl ukončen 31.7.2012.

Kurzy ukončené

 1. Od 8/2010 do 7/2011 proběhl 1. cyklus e-learningových kurzů angličtiny a němčiny pro začátečníky a pokročilé. Kurzy prošlo 113 studentů a spojení e-learningu a nepovinné prezenční výuky se ukázalo pro účastníky z oboru cestovního ruchu jako ideální. 90 osob úspěšně složilo závěrečný test.
 2. Od 4/2010 byly realizovány 4 šestiměsíční kurzy základů čínštiny – prezenční forma 1 x týdně 2 hodiny. Celkem nastoupilo 43 účastníků, 28 účastníků získalo základní terminologii pro styk s turisty (oslovení, pozdravy, počty, základní fráze aj.) - bylo úspěšně podpořeno. Studijní materiály byly poskytnuty zdarma.
 3. Od 5/2010 probíhal dvouletý kurz pro zájemce o studium korejštiny s využitím pro průvodcovské služby. Časový rozsah byl 2 hodiny týdně. Učebnice byly poskytnuty rovněž zdarma. Kurz byl ukončen 3.5.2012, závěrečný test úspěšně složilo 5 účastníků.
 4. Od 8/2011 do 7/2012 probíhal 2. cyklus e-learningových kurzů angličtiny a němčiny pro začátečníky a pokročilé. Kurzů se zúčastnilo 114 studentů, závěrečný test úspěšně složilo 64 účastníků.
 5. Od 5/2010 probíhal dvouletý kurz pro zájemce o zahájení studia čínštiny s využitím pro průvodcovské služby. Časový rozsah byl 2 hodiny týdně. Učebnice poskytnuty rovněž zdarma. Kurz byl ukončen 24.5.2012, závěrečný test úspěšně složilo 7 účastníků.

Garantem studia čínštiny byl Mgr. Štěpán Pavlík, který absolvoval obor sinologie na Filosofick&ea