Polytechna Consulting

Praha 8, Karlín, Thámova 181/20

PSČ 186 00

IČ: 25053221 Tel.: +420 224 826 040

Hledání

Příprava a zpracování projektové žádosti včetně příloh a souvisejícího poradenství

 Nabízíme:

 • Kompletní zpracování žádosti o vybranou dotaci na předepsaném formuláři a vypracování, popř. obstarání povinných a nepovinných příloh žádosti jako jsou např. logický rámec, studie proveditelnosti různých stupňů, analýza nákladů a přínosů, problematika IPRM (Integrovaný plán rozvoje města), podrobný rozpočet, analýza cílové skupiny, aj.
 • Definování rizik projektu
 • Odborná poradenství a konzultace související s přípravou projektu
 • Komunikace a konzultace s orgány státní správy, partnery projektu, vyhlašovatelem aj.
 • Cenové konzultace
 • Zprostředkování služeb technických expertů (projekční a inženýrské služby aj.)
 • Rozbor způsobilých výdajů
 • Křížové financování
 • Aplikace podmínek pro příjemce do předkládané žádosti

 Přínosy:

 • využití dlouholetých zkušeností
 • vysoká úspěšnost zpracovávaných žádostí
 • navázání nových forem spolupráce
 • časová úspora při přípravě projektu